JOHNNY KEEP WALKING (MAND)
  • Comedy / Drama
P12 Mandarin 118 minutes 25 Jan 2024
Directed by Dong Runnian
Cast by Da Peng, Bai Ke, Sabrina Zhuang, Wang Xun, Sun Yizhou

Showtimes